اعضای شرکت


سمت : منشی

سمت : مدیر بازاریابی

سمت : مدیر عامل

سمت : عضو هیت مدیره

سمت : پرسنل خدمات پس از فروش

سمت : پرسنل خدمات پس از فروش

سمت : عضو هیت مدیره

سمت : مدیر عامل

سمت : پرسنل خدمات پس از فروش

سمت : مدیر بازاریابی

سمت : منشی


سمت : عضو هیت مدیره

سمت : مدیر عامل

سمت : پرسنل خدمات پس از فروش

سمت : منشی